Hướng dẫn sử dụng

 

ĐỌC KỸ HƯỚC DẪN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

 


HÌNH 1 : 

 

 

HÌNH 2 

 

 

 

 

HÌNH 3 : 

 

 

 

 

HÌNH 4 : 

 

 

HÌNH 5 : 

 

 

 

HÌNH 6 :


 

 

 

 

 

 

HÌNH 7 : 

 

 

 

HÌNH 8 :


 

 

 

 

HÌNH 9 :


 

 

 

 

 

HÌNH 10 :